Regulamin sklepu internetowego
The Little Angel Props

§ 1

Sklep internetowy:

1. Sklep internetowy The Little Angel Props, dostępny pod adresem internetowym www.littleangelprops.com, prowadzony jest przez Annę Krupka, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Anna Krupka Fotografia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,  NIP 7393524636

§ 2

Definicje:

1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Krupka Fotografia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,  NIP 7393524636
2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.littleangelprops.com,
4. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
6. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
7. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
10. Produkt - dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

§ 3

Kontakt ze Sklepem:

1. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu podanym w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne:

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. aktywne konto PayPal
d. włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne:

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w 6 różnych walutach (AUD, CAD, USD, EUR, GBP, PLN) i są cenami brutto.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy.  

§ 6

Zasady składania Zamówienia:

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, 

4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz dokonać płatności za pośrednictwem systemu PayPal.

§7

Metody płatności:

a. Jedynym systemem płatności jest system PayPal.

b. Sprzedawca nie wystawia faktur VAT, jedynie rachunek potwierdzający zakup produktu.

§ 8

Zawarcie umowy sprzedaży:

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym i dokonaniem płatności przez system PayPal

2. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia Klienta, która zawiera informacje o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 8

Czas realizacji i wysyłka zamówienia:

1. Wszystkie produkty w sklepie wykonywane są na zamówienie, czas ich realizacji wynosi od 3 do 30 dni, w zależności od ilości zamówionych produktów. 

2. Wyjątkiem są projekty w dziele "RTS - READY TO SHIP", co oznacza, że projekt jest już zrobiony i gotowy do wysyłki. Produkty te są wysyłane następnego dnia po otrzymaniu płatności. Jeśli następny dzień jest dniem wolnym lub świętem, wysyłamy go pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym.

3. Gotowe zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

§ 9

Zwroty i reklamacje

1. Z racji tej, że produkty są wykonywane na zamówienie, nie przyjmujemy zwrotów.

2. Dokonując zakupu w Sklepie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z informacjami o oferowanych produktach w dziale O PRODUKTACH oraz z informacjami w opisie szczegółowym pod każdym produktem.

2. Jeśli produkt zostanie dostarczony uszkodzony, wówczas istnieje możliwość wymiany, zwrotu lub możliwość otrzymania zniżki na kolejne zamówienia w Sklepie. Warunkiem jest powiadomienie o wszelkich problemach w ciągu 24h od otrzymania zamówienia oraz przesłanie dowodu usterki w formie zdjęcia.

3. W przypadku nie odebrania paczki z lokalnego urzędu pocztowego i zwrócenia jej do Sprzedającego jako „nieodebrana”, Kupujący pokrywa koszty ponownej wysyłki.

4. Jeśli  zamówienie zostanie całkowicie utracone podczas podróży, Sprzedawca składa roszczenie pocztowe, a następnie zwraca Kupującemu zapłaconą za zamówienie kwotę lub przygotowuje ponownie zamówienie i wysyła je do Kupującego.